آمادگی لازم براي هر سونوگرافی به شرح زير ميباشد:

سونوگرافي لگن از طريق شكم: مثانه بايد كاملا پر باشد و به وسيله پروب شكمي از روي سطح بدن انجام ميشود.

سونوگرافي واژينال: براي انجام اين سونوگرافي نياز به پر كردن مثانه نميباشد و قبل از سونوگرافي مثانه بايد كاملا خالي باشد.اين سونو با پروب مخصوص واژينال انجام ميگيرد كه پروب سر دهانه واژن قرار ميگيرد.اين نوع سونوگرافي نسبت به سونوگرافي لگن از طريق شكم تصوير واضح تر و امن تري دارد.

سونوگرافي پستان: قبل از انجام سونوگرافي استحمام كنيد.

سونوگرافي زير بغل: قبل از انجام سونوگرافي استحمام كنيد.