سونوگرافي ساير اندام ها شامل موارد زير ميباشد:

  1. سونوگرافي شكم (كه شامل بررسي كبد، كيسه صفرا، پانكراس، طحال و... ميباشد)
  2. سونوگرافي آپانديس
  3. سونوگرافي تيروئيد
  4. سونوگرافي كليه و مجاري ادرار
  5. سونوگرافي پروستات
  6. سونوگرافي بيضه
  7. سونوگرافي كالر داپلر عروق دست و پا

آمادگي لازم براي هر سونو به شرح زير ميباشد:
سونوگرافي شكم: بين 4 تا 8 ساعت قبل از سونوگرافي مريض بايد ناشتا باشد.
سونوگرافي كليه و مجاري ادرار: مثانه بايد پر باشد.
سونوگرافي پروستات: مثانه بايد پر باشد.
سونوگرافي بيضه: قبل از انجام اين سونوگرافي استحمام كنيد.
براي سونوگرافي هاي ديگر نياز به امادگي خاصي نيست.