غربالگري مرحله دوم ( غربالگري سه ماهه دوم يا انومالي اسكن)

غربالگري سه ماهه دوم (انومالي اسكن) يا تشخيص مالفورماسيونهاي مادرزادي جنين، عبارت است از اسكن از رحم و جنين در شكم كه حدود هفته هاي پاياني 18 تا 22 بارداري انجام ميشود. چون مرفولوژي همه اندام ها كامل شده اند و ميتوان يك ارزيابي دقيق از ساختار آناتوميك جنين انجام داد.

در اين سونوگرافي تعيين جنسيت به صورت قطعي انجام ميگيرد.

در غربالگري سه ماهه دوم بارداري (سونوگرافي انومالي) با انجام سونوگرافي انومالي اجزاي جنين از قبيل مغز، قلب، شكم، معده، مثانه، دست، پا، انگشتان، كليه ها، لب از بابت لب شكري و ..... جز به جز مورد بررسي قرار ميگيرد تا بيماريهاي مربوطه مورد تشخيص قرار داده شوند.

سونوگرافي هاي غربالگري يكپارچه، سونوگرافي هايي هستند كه قسمتي از آن در سه ماهه اول و قسمت ديگري از آن در سه ماهه دوم بارداري انجام ميشود. اين سونوگرافي ها در مقايسه با هر يك از تست هاي غربالگري سه ماهه اول و دوم به تنهايي حساس ترند و براي غربالگري سندرم دان، تريزومي 18، تريزومي 13 و اختلالات لوله عصبي به كار ميروند.

در غربالگري سه ماهه دوم (سونوگرافي انومالي) مواردي همچون صورت جنين و لب شكري بودن آن مورد بررسي قرار ميگيرد و ستون فقرات از لحاظ طولي و هم مقطع عرضي بررسي ميشود تا اطمينان حاصل شود كه همه استخوان ها در يك رديف قرار گرفته اند.

در سونوگرافي انومالي جفت، مايع آمنيوتيك و بند ناف مورد ارزيابي قرار ميگيرند جفت ممكن است در ديوار جلويي رحم (قدامي)، يا ديوار پشتي رحم (خلفي)، يا نزديك با بالا يا پايين رحم باشد.

اگر جفت پايين باشد، نياز است كه سونوگرافي ديگري در سه ماهه سوم بارداري جهت ارزيابي موقعيت جفت و جنين انجام گيرد.

غربالگري سه ماهه دوم ( سونوگرافي انومالي ) براي تشخيص زود هنگام بيماري هاي مادرزادي بسيار خطرناك مورد استفاده قرار ميگيرند. عدم تشخيص به موقع اين بيماري ها ممكن است باعث بروز عقب ماندگي ذهني، كند شدن رشد جسماني و حتي مرگ نوزاد شود.

پزشك متخصص با انجام سونوگرافي انومالي بخش هاي مختلف جنين از جمله:

اندازه گيري محيط اطراف سر HC

اندازه گيري محيط شكم AC

اندازه گيري استخوان ران FL

را مورد بررسي قرار ميدهد.

در سونوگرافي غربالگري سه ماهه دوم (انومالي اسكن)، علاوه بر تشخيص مالفورماسيون هاي مادرزادي جنين، اندازه گيري سر (HC)، اندازه گيري محيط شكم (AC) و استحوان ران (FL)، هم چنين لگن خانم باردار براي بررسي وجود مشكلاتي از قبيل كيست، فيبروم و يا طول سرويكس مورد بررسي قرار ميگيرد.

 

در سونوگرافي غربالگري سه ماهه دوم سه سونوگرافي به صورت مجزا انجام ميشود كه عبارتند از:

1. سونوگرافي لگن

2. سونوگرافي جنين تعيين وضعيت بارداري

3. سونوگرافي تشخيص مالفورماسيونهاي مادرزادي جنين

كه هزينه سونوهاي فوق طبق تعرفه مصوب به ترتيب 83000، 98000و 138000 تومان ميباشد.

 

جهت رزرو وقت براي انجام سونوگرافي هاي خود به صورت تخصصي با ما در تماس باشيد:

88205755 - 88205756

 

مطالب بيشتر:


 

غربالگري سه ماهه اول بارداري(سونوگرافي ان تي)

ضرورت انجام غربالگري سه ماهه دوم (سونوگرافي انومالي)