سونوگرافي هفته ششم بارداري جهت قلب جنين انجام ميشود.

در هفته ششم بارداری بند ناف که وظیفه اش رسانیدن مواد مغذی و اکسیژن به جفت است تشکیل میشود. قلب جنين شما كه مرحله تقسيم به حفره های چپ و راست را آغاز كرده است، حدود 120 تا 160 بار در دقيقه مي زند، و جريان خون در بدن او آغاز شده است. احتمالا با استفاده از سونوگرافی میتوان قلب جنين را در این هفته مشاهده نمود.روده هاي او در حال رشد هستند و مجاري كوچك عبور هوا به تدريج در محلي كه بعدا به ريه او تبديل خواهد شد، ظاهر مي شوند. توليد سلولهاي ماهيچه اي آغاز شده است و احتمالا از اواسط اين هفته، جنين شما تكان دادن اعضای كوچك خود را آغاز خواهد كرد.

اين سونوگرافي از هفته 6 انجام ميگيرد و تعداد جنين در بارداري، وجود يا عدم وجود جنين در ساك حاملگي و ضربان قلب جنين را مورد بررسي قرار ميدهد. سونوگرافي در اين سن بارداري براي مادران بارداري كه تجربه سقط جنين و يا بارداري خارج رحمي داشته اند، مفيد ميباشد.

آمادگي پيش از سونوگرافي هفته ششم بارداري:

در سونوگرافی از زنان باردار تا هفته 12 حاملگی، مثانه باید كاملاً پر باشد ولی برای ماه‌های بالاتر نیازی به پر بودن مثانه نیست.