سونوگرافي كاروتيد بيشترين كاربرد را در تشخيص تنگ شدگي شريان كاروتيد دارد كه در ان احتمال سكته افزايش ميابد.

هم چنين هنگامي كه مريض داراي فشار خون بالا باشد يا به carotid bruit مبتلا باشد كه يك صداي غير عادي در گردن است و به وسيله گوشي طبي شنيده ميشود.

وامل خطر ديگري كه نياز به اولترا سوند شريان دارند عبارتند از:

 • كهنسالي
 • ديابت
 • كلسترول خون بالا
 • سابقه بيماريهاي قلبي و انواع سكته
 • اولتراسوند شريان همچنين براي موارد زير به كار ميرود:
 • مكان يابي لخته خون
 • كالبد شكافي شريان كاروتيد، چاك مابين لايه هاي ديواره هاي شريان ه ممكن است منجر به مسدود شدن جريان خون يا تضعيف ديواره شريان شود.
 • آزمايش حالت شريان كاروتيد، بعد از عمل جراحي
 • بررسي موقعيت بالن فرستاده شده به قلب

سونوگرافي داپلر در مشاهده و بررسي موارد زير به پزشكان كمك ميكند:

 • انسداد جريان خون (مثل لخته هاي خوني)
 • تنگ شدن رگها
 • تومورها و ناهنجاريهاي مادرزادي

آمادگي پيش از انجام سونوگرافي كاروتيد:

 • مريض بايد يك لباس گشاد و راحت بپوشد.
 • جواهرات را دربياورد.
 • يك پيراهن با يقه باز مناسب است.