سونوگرافی پروستات

در مواردي كه پزشك مشكوك به سرطان پروستات است ممكن است سونوگرافي را پيشنهاد كند و اگر ناحيه اي مشكوك در پروستات در سونوگرافي مشاهده شود نمونه برداري به كمك سوزن از اين ناحيه جهت برداشتن قسمت كوچكي از بافت پروستات و مشاهده زير ميكروسكوپ انجام ميشود.

امادگي پيش از سونوگرافي پروستات:

  • مثانه بايد كاملا پر باشد.