سونوگرافی تيروئيد

غده تیروئید نیز مانند سایر غدد بدن می‌توان دچار تومورهای توپر یا حفرات توخالی (كیست) شود. معمولاً متخصص غدد مترشحه داخلی پس از معاینات اولیه و احیاناً انجام اسكن رادیو ایزوتوپ، سونوگرافی غده تیروئید را به دو منظور درخواست می‌كند:

1. تشخیص تومورهای توپر از كیست‌ها

2. تشخیص این مسئله كه غده تیروئید فقط در گردن قرار دارد یا اینكه به داخل سینه و پشت جناغ كشیده شده است.

 

آمادگی‌های پیش از سونوگرافی غده تیروئید

  •  نیاز به آمادگی خاصی نیست.
  • در حین سونوگرافی حرف نزنید و غیر از مواقعی كه پزشك سونوگرافیست اجازه می‌دهد آب دهانتان را قورت ندهید.
  •  نتایج آزمایشات و اسكن رادیوایزوتوپ قبلی را همراه داشته باشید.