سونوگرافی و رادیولوژی پارمیس

مرکز تخصصی سونوگرافی و غربالگری جنین
 

انواع رادیوگرافی

 

رادیوگرافی ساده (CR)

رادیوگرافی OPG

 

مقالاتآمادگی لازم قبل از انجام انواع سونوگرافی

 

مراحل تشکیل و رشد جنین

 • اسپرم در لوله فالوپ
 • تخمک
 • دو اسپرم در تماس با تخمک
 • اسپرم برنده
 • هفته چهارم جنین
 • جنین در هفته هشتم
 • هفته شانزدهم جنین
 • هفته هجدهم جنین
 • هفته نوزدهم جنین
 • هفته بیستم جنین
 • هفته بیست و چهارم جنین
 • هفته بیست و ششم جنین
 • هقته بیست و ششم جنین
 • هفته سی و ششم
 • جنین